اطلاعات عنوان مرکز

 

13.5

آزمایشگاه و پاتوبیولوژی مرزداران

شهرک ژاندارمری بلوار مرزداران نبش سرسبز 203

تلفن مجموعه:44213431