اطلاعات عنوان مرکز

 

2.7%

جانبو پاکدشت

محله پاکدشت مسکن مهر میدان پارچین بلوار شهید باقری قطعه 41 تجاری

تلفن مجموعه:2136024610