مصاحبه مدیر نمایندگی شبکه تخفیف با روزنامه اقتصاد

خانم فروغ صفری مدیر و مسئول نمایندگی های شبکه تخفیف کشوری در مصاحبه با روزنامه اقتصاد : استارت آپ شبکه تخفیف کشوری ، راهکاری موثر جهت افزایش توان خرید مردم میباشد.