شبکه تخفیف

مدیریت دخل و خرج ؛ پس انداز بیشتر و افزایش حس رضایت از خرید؛ باتوجه به آنکه درآمد هر خانواده ساکن در شهرهای ایران به طور میانگین در ماه بیش از 2میلیون تومان می باشد و بیشتراز 50% این هزینه ها در حوزه سبدی قرار می گیرد که شبکه تخفیف کشوی آن بیش از 300هزار تومان از هزینه های ماهیانه خود کاهش داد و بلطبع به همین میزان میتوان بیشتر پس انداز نمود.داشتن حس رضایت پس از انجام فرایند خرید را میتوان ماحصل سهولت انجام خرید،حفظ کرامت انسانی خریدار ،دریافت حداکثر تخفیف ممکن و کیفیت ممتاز محصول خریداری شده دانست.

شبکه تخفیف